Địa điểm hấp dẫn : Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

Địa điểm hấp dẫn : Hồ Ba Bể - Bắc Kạn